info@lucaris.nl
Amsterdamseweg 358
1182 HS Amstelveen
T +31 (0)6 164 29 163
F +31 (0)84 759 9436Hanke Keetell
0616429163
hanke.keetell@lucaris.nl

Nelleke van Bezooijen
0651349960
nelleke.vanbezooijen@lucaris.nl


Als percelen grond, gebouwen of andere bouwwerken van eigenaar wisselen is er naast de commerciële afhandeling van de overdracht, veel juridisch werk te verrichten. Allereerst zal de koper willen wat de juridische staat van het object is.

Daarnaast moeten vaak onderhandelingen worden gevoerd over prijs, levertijd, voorwaarden van de koop, garanties en vrijwaringen, aansprakelijkheidsregelingen en dergelijke.
In dit traject is begeleiding door een ervaren jurist een groot voordeel.

LUCARIS biedt u deze begeleiding en voert de juridische onderhandelingen in nauwe samenspraak met de betrokkenen in de verkopende of aankopende organisatie, zodat het bedrijfsbelang zo goed mogelijk gewaarborgd blijft en eventuele juridische risico’s worden afgewogen tegen commerciële kansen en risico’s.
Ook kan LUCARIS adviseren over het inzetten van de verschillende verwervingsmogelijkheden door de overheid (Wvg, onteigening, minnelijk) en over het opzetten van grondbanken en dergelijke met zowel private als publieke partijen.
LUCARIS richt zich ook op de ingewikkelde, (commerciële) transacties met betrekking tot vastgoed teneinde (turnkey-) koopovereenkomsten van nieuwbouwprojecten tot stand te brengen. Vanwege onze notariële ervaring heeft LUCARIS ook de volle aandacht voor de financiering en (zakelijke) zekerheden, zoals garanties en hypotheken.
LUCARIS adviseert om complexe geïntegreerde projecten juridisch/ zakenrechtelijk vorm te geven, mede dankzij de kennis van en ervaring met de diverse beperkte zakelijke rechten, zoals opstal, erfdienstbaarheid, appartementsrecht en mandeligheid.
Een en ander bereiden wij zodanig voor, in efficiente samenwerking met een notaris (uw of onze keuze), dat het advies ziet op:
De koop- en verkoop van onroerend goed, al dan niet bebouwd of verhuurd;
Het opstellen van verwervingsstrategieën
Het splitsen in appartementsrechten;
Het vestigen van zakelijke rechten, erfdienstbaarheden, mandeligheden, opstalrechten of erfpacht, en over persoonlijke rechten en kettingbedingen;
BTW problematiek, overdrachtsbelasting, fiscale aspecten;
onderzoek kadaster
Gronduitgifte, eigendom, erfpacht
Zekerheden, zoals hypotheek, bank en concerngaranties.
Zoals aangegeven dient tevens onderzocht te worden wat de juridische status is van het desbetreffende vastgoed. Dit gebeurt aan de hand van gegevens die de verkoper overhandigt en gegevens die het kadaster bewaart en op verzoek kan toezenden. Daarnaast zijn milieubepalingen en onderzoeken naar de status van de bodem en het gebouw zeer belangrijk. Hetzelfde geldt voor door de verkoper afgesloten contracten, zoals huur- en gebruikscontracten.